why choose us

왜 우리를 선택합니까?

대규모 프로젝트를 유치하는 주요 산업 단지로 자리매김하고 있는 트란두에 공업 단지는 최상의 장소를 최상의 조건으로 준비할 뿐만 아니라 투자자뿐만 아니라 대규모 투자자 뿐 아니라 위성 투자 가정, 공급 및 보조 장치의 요구를 충족시키기 위해 제품을 다양화합니다. 대기업과 중소기업이 공업단지에서 함께 지속적으로 발전할 수 있도록 도와줍니다.

Korean

なぜ私たちを選ぶのですか?

大規模プロジェクトを誘致する主要な工業団地として位置付けられているトランドゥエ工業団地は、最良の場所を最良の条件で準備するだけでなく、投資家だけでなく、大規模投資家だけでなく、衛星投資家、供給および補助ユニットのニーズを満たすために製品を多様化します。大企業と中小企業が工業団地で一緒にそして持続的に発展するのを助けます。

Japanese

Why choose us?

As a leading industrial park attracting large-scale projects, Trang Due Industrial Park is not only prepared in the best location and conditions, but also has diversified products to meet the needs of investors, large investors as well as satellite investors, supply and auxiliary units​​​ , to help the sustainable development of large and small enterprises in the park.

English

为什么选择我们?

作为吸引大型项目的领先工业园区,Trang Due 工业园区不仅准备了最佳位置和最佳条件,而且产品多样化,以满足投资者、大型投资者以及卫星投资者、供应和辅助单位的​​需求,助力园区大小企业共同可持续发展。

Chinese, Simplified

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

Với định vị là KCN dẫn đầu về thu hút các dự án lớn, KCN Tràng Duệ không chỉ chuẩn bị những vị trí tốt nhất với điều kiện tốt nhất mà còn đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu không chỉ của các nhà đầu tư lớn mà còn cả các nhà đầu tư vệ tinh, các đơn vị cung ứng và phụ trợ, giúp cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ cùng phát triển song hành và bền vững tại KCN.

Tiếng Việt